Pleurodeles waltl - Ofegabous

L'ofegabous o gandària, Pleurodeles waltl, és un amfibi urodel de la família Salamandridae amb una distribució ibero-magrebina. Es tracta de l'únic tritó plenament mediterrani, que es distribueix als pisos bioclimàtics termomediterrani, mesomediterrani i supramediterrani, en contrast amb la resta d'urodels presents a la Península Ibèrica, que estan associats o bé a ambients eurosiberians o bé a climes i hàbitats més higròfils. A la Península Ibèrica es localitza a tota la seua àrea d'influència mediterrània, on sols està absent a les zones més àrides, com és el cas d'Almería. També falta a l'àrea cantàbrica i tota la regió al nord del Sistema Ibèric, així com la major part de Catalunya, menys al seu extrem sud fins a la Serra de Prades, on s'hi troben les seues poblacions més septentrionals en la vessant mediterrània. En canvi, a l'oest el seu límit nord de distribució arriba fins a les rodalies de la ciutat de Lleó.

Adult d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un bassa d'aigües permanents (Ribera d'Ebre, Catalunya).

Adult d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un bassa d'aigües permanents (Ribera d'Ebre, Catalunya).

Adult d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un toll d'aigües estacionals (Els Serrans / La Serranía, C. Valenciana).

Adult d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un toll d'aigües estacionals (Baix Ebre, Catalunya).

Juvenil d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un toll d'aigües estacionals (Baix Ebre, Catalunya).

Juvenil d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un toll d'aigües estacionals (Baix Ebre, Catalunya).

Juvenil d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un toll d'aigües estacionals (Baix Ebre, Catalunya).

Juvenil d'ofegabous, Pleurodeles waltl, a un toll d'aigües estacionals (Baix Ebre, Catalunya).