Pelophylax klepton grafi - Granota híbrida de Graf

La granota híbrida de Graf, Pelophylax klepton grafi, és una klepto-espècie d'amfibi anur de la família Ranidae. És el resultat de l'encreuament de la granota verda europea, Pelophylax ridibundus, amb la granota comuna o granota verda de la Península Ibèrica, Pelophylax perezi. L'híbrid resultant és estèril si es creua amb altres híbrids, però fèrtil si es creua amb una de les espècies parentals. A l'àrea de distribució de Pelophylax kl. grafi només apareix Pelophylax perezi, pel que és amb aquesta espècie amb qui es reprodueix i amb qui conforma el complex hibridogenètic: Pelophylax perezi + Pelophylax kl. grafi. Un complicat procés durant la formació dels gàmetes fa que la fracció genètica de Pelophylax perezi siga rebutjada, transmetent únicament la fracció híbrida.

La granota híbrida de Grafs és molt similar a la granota comuna pel que fa a coloració i aspecte, encara que és lleugerament més gran. El seu comportament i hàbitats també coincideixen amb els de la granota comuna, amb la que coincideix a la seua àrea de distribució, obligada per les seues necessitats reproductives.

Adult de granota de Graf, Pelophylax klepton grafi, a un toll d'aigües permanents (Baix Ebre, Catalunya).

Adult de granota hibrida de Graf, Pelophylax kl. grafi (Ribera de l'Ebre, Catalunya).

Adult de granota hibrida de Graf, Pelophylax kl. grafi (Ribera de l'Ebre, Catalunya).