Alytes obstetricans - Tòtil o gripau paridor

El tòtil o gripau paridor, Alytes obstetricans, és un amfibi anur de la família Alytidae que se caracteritza, com la resta d'integrants ibèrics del gènere Alytes, perquè el mascle és l'encarregat de transportar la posta d'ous. A mesura que la femella realitza la posta, aquesta diposita els ous entre les extremitats posteriors del mascle. Una vegada fecundats, el mascle els transporta entre les seues potes fins que arribe el moment de l'eclosió.

Mascle de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, amb la seua posta (Alt Camp, Catalunya).

Mascle de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, amb la seua posta (Vallès Oriental, Catalunya).


És una espècie amb una alt grau adaptatiu pel que respecta als ambients, podent ocupar un ampli ventall, des de boscos tancats fins a zones amb poca vegetació, però sempre necessitada de la presència de punts d'aigua i/o una humitat ambiental suficientment alta per a la seua supervivència.

Actualment hi ha reconegudes quatre sub-espècies de tòtil a la Península Ibèrica: Alytes obstetricans obstetricans, Alytes obstetricans pertinax, Alytes obstetricans almogavarii i Alytes obstetricans boscai. La sub-espècies Alytes obstetricans almogavarii es distribueix des de Catalunya i el nord i centre d'Aragó fins a l'extrem nord de Madrid.

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a un prat humit (Vallès Oriental, Catalunya).

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a un rierol entre fagedes (Montseny, Catalunya).

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a una pinada mediterrània (Vallès Oriental, Catalunya).

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a una zona periurbana (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a una zona de graves (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a una zona matolls secs mediterranis (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a una zona de cultiu de regadiu (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, a una zona de cultiu de secà (Vallès oriental, Catalunya).


Mentre que la sub-espècie Alytes obstetricans pertinax ocupa tota la C. Valenciana i el sud d'Aragó fins a l'extrem sud de Madrid. 

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de pedres sorrenques (Serranía Baja, Castilla - La Mancha).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una pinada mediterrània (Serranía Baja, Castilla - La Mancha).

Juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'un bosc de ribera (Ribera Alta, C. Valenciana).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

El mateix juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, dos mesos després a una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, a un cultiu de secà (Alt Vinalopó, C. Valenciana).

Les larves de tòtil són prou comunes en qualsevol punts d'aigua permanent o quasi-permanent d'arreu de la seua distribució, si bé en alguns punts arriba a ser força escàs. També és l'amfibi ibèric amb el període d'estadi larvari més llarg, que pot arribar fins als tres anys. Tot i que majoritàriament cria al llarg de la primavera, la reproducció pot allargar-se gairebé tot l'any.

Larva de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, d'un rierol en zona de pissarres (Berguedà, Catalunya).

Metamòrfic de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, d'un rierol en zona de calcàries (Pallars Jussà, Catalunya).

Metamòrfic de tòtil, Alytes obstetricans almogavarii, d'una bassa en zona sorrenca (Garrotxa, Catalunya).

Adult i juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, a un camp de cultiu de cítrics (Camp del Túria, C. Valenciana).

Juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, a un cultiu de secà (Alt Vinalopó, C. Valenciana).